January 19th, 2005

me

(no subject)

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeek, i went to this awesome show and met Tom Petty, eek i tell you, eek eek!!!!


he was all nice to meeeeeeeeeeeeeee. hahahahaha, i wiiiin. what do i win? satisfatioooooooooooon